Algemene voorwaarden

Algemene informatie Gebruiksvoorwaarden Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer) Auteursrecht Merken en logo's Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen en toepasselijk recht

Algemene informatie

www.oudgebakkenbestrating.nl; Wij kopen bestratingen op in opdracht van gemeentes, aannemers of andere opdrachtgevers. Wij rooien vaak de bestrating zelf uit de straat, d.m.v. een laadschop met schudbak. Door de trillingen die deze bak maakt wordt het zand op het werk achtergelaten. Hierna gaat onze sorteer installatie de stenen sorteren, hierdoor worden halve stenen, puin en andere soorten verwijderd.

Identiteit van de ondernemer De SteenArend, www.oudgebakkenbestrating.nl

Adres:
Oastkern 12 - 32
9288 XJ KOOTSTERTILLE

KVK 17063955

T: 06 – 45 88 13 91
T: 06 – 19 45 61 71

Gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.oudgebakkenbestrating.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)

Wij hebben alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft De SteenArend geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

De SteenArend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. De SteenArend is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van De SteenArend of een uitnodiging door of namens De SteenArend en/of een van haar partners om met u een overeenkomst aan te gaan. De SteenArend geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en De SteenArend is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

De SteenArend streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door De SteenArend tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan De SteenArend en/of haar partners. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De SteenArend niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. De SteenArend verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

•deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden; •op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

Merken en logo's

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door De SteenArend en/of haar partners. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door De SteenArend en/of haar partners. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

De SteenArend acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van De SteenArend en/of haar partners. Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen partners of joint-venture partners van ons zijn.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar het onderstaande adres.
Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. Dankzij deze cookies kan De SteenArend de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van De SteenArend zijn. De SteenArend is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen en toepasselijk recht

De SteenArend behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

De SteenArend beheert deze Site vanuit Kootstertille, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: info@oudgebakenbestrating.nl of contact opnemen met 06 - 45 88 13 91.

Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Bestrating verkopen?

De SteenArend koopt uw bestrating, informeer naar de beste prijs

Inkoopformulier